Privacybeleid

Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. Graag willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-gegevens. Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

- de persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- er geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde
Schoollaan 25, 9761 AA Eelde
T 050 3095677
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het verwerken van onderzoeks- en/of behandelgegevens in een elektronisch patiƫntendossier
- Het versturen van onderzoeks- en/of behandelinformatie naar verwijzers en andere betrokkenen
- Het versturen van informatie naar zorgverzekeraars i.v.m. declaratie van behandelingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam/ voorletter(s)/ tussenvoegsel
- adres
- postcode en plaats
- woonplaats
- land
- telefoonnummer
- email adres
- geslacht
- geboortedatum
- gegevens over de gezondheid
- BSN-nummer
- gegevens over de ziektekostenverzekering

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst schrijft een bewaarplicht voor van 15 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat om maatregelen zoals het gebruik van firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts, het screenen van nieuwe medewerkers en het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neemt u dan contact met ons op!

 

Hoofdlocatie Eelde 

Schoollaan 25
9761 AA  Eelde

Geopend:
maandag t/m vrijdag


Dependance
De Kimkiel

Kluiverboom 9
9732 KZ  Goningen

Geopend:
ma, di, do, vrij

Dependance
Fiduciaschool

Distributiestraat 1
9728 CR  Groningen

Geopend:
di, wo, do, vrij

Algemene
informatie
050 3095677
info@logopedie-eelde.nl

Aanmelden